Organizing Committee

Conference General Chair: Chin-Yin Huang

Hing Kai Chan (China)

Ping-Teng Chang (Taiwan)

Shu-Wen Chang (Taiwan)

Chen-Fu Chien (Taiwan)

Anthony SF Chiu (Philippines)

Chuang-Chun Chiou (Taiwan)

Yon-Chun Chou (Taiwan)

Rob Dekkers (U.K.)

Wan-Lin Hsieh (Taiwan)

Jau-Shin Hon (Taiwan)

Takashi Irohara (Japan)

Kazuyoshi Ishii (Japan)

Yasutaka Kainuma (Japan)

Voratas Katchitvitchyanuku (Thailand)

Athakorn Kengpol (Thailand)

ByungIn Kim (Korea)

Kwang-Jae Kim (Korea)

Ka Man Lee (Hong Kong)

W.B. Lee (China)

Ming Li (China)

Kuo-Ping Lin (Taiwan)

Yu-Ju Lin (Taiwan)

Ren-Jye Liu (Taiwan)

Erhan Kozan (Australia)

Masayuki Matsui (Japan)

Ilkyeong Moon (Korea)

Kenichi Nakashima (Japan)

Toyokazu Nose (Japan) 

Chung-Yu Pan (Taiwan)

Jin-Woo Park (Korea)

Chyuan Perng (Taiwan)

Daniela Popescu (Romania)

Luis Quezada (Chile)

Ebrahim Shayan (Australia)

Katsuhiko Takahashi (Japan)

Ming-Lang Tseng (Taiwan)

I-Jan Wang (Taiwan)

Li-Chih Wang (Taiwan)

Wei-Hua Andrew Wang (Taiwan)

Shao-Jen Weng (Taiwan)

David M-C. Wu (Taiwan)

T.N. Wong (Hong Kong)

Chia-Hung Yeh (Taiwan)